Search Words ...

Adjourned Meaning In Marathi Adjourned मराठी अर्थ

Adjourned – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adjourned in Marathi

Adjourned = अडकलेला

Synonyms of Adjourned in Marathi

शेवट आणा, शेवटापर्यंत पोहोचा, समारोप करा, समाप्त करा, संपुष्टात आला, वारा चढला, थांबला, थांबवा, थांबवा कॉल करा, बंद करा, विरघळवा,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adjourned

नंतर पुन्हा सुरू करण्याच्या उद्देशाने (संमेलन, कायदेशीर प्रकरण किंवा गेम) खंडित करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adjourned Example Sentences

1. the meeting was adjourned until December 4

ही बैठक December डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली

Image:

Word-Image