Search Words ...

Adjoining Meaning In Marathi Adjoining मराठी अर्थ

Adjoining – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adjoining in Marathi

Adjoining = समायोजित

Synonyms of Adjoining in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adjoining

(इमारत, खोली किंवा जमिनीचा तुकडा) च्या पुढे किंवा त्यासह सामील झाले.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adjoining Example Sentences

1. I was in an adjoining room and could hear voices

मी लगतच्या खोलीत होतो आणि आवाज ऐकू येत असे

Image:

Word-Image