Search Words ...

Adjective Meaning In Marathi Adjective मराठी अर्थ

Adjective – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adjective in Marathi

Adjective = विशेषण

Synonyms of Adjective in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adjective

एखाद्या संज्ञेचे नाव जोडणारा शब्द किंवा वाक्प्रचार, संवादाशी जोडलेले किंवा व्याकरणाशी संबंधित किंवा त्यास सुधारित किंवा वर्णन करण्यासाठी संज्ञा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adjective Example Sentences

1. An important reason for this is that most nouns and most adjectives have rather complex semantic structures.

यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे बहुतेक नाम आणि बहुतेक विशेषणांऐवजी जटिल अर्थपूर्ण रचना असतात.

Image:

Word-Image