Search Words ...

Adjacent Meaning In Marathi Adjacent मराठी अर्थ

Adjacent – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adjacent in Marathi

Adjacent = समीप

Synonyms of Adjacent in Marathi

शेजारी, शेजारी, शेजारी, शेजारी, शेजारी, शेजारी, जवळून, जवळ, जवळ, जवळ, जवळ, जवळ, जवळ, जवळ, जवळ, जवळचे, सह, जवळचे, संलग्न , स्पर्श, सामील, ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adjacent

काहीतरी पुढे किंवा त्याशेजारी.

(कोनात) एक सामान्य शिरोबिंदू आणि एक सामान्य बाजू.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adjacent Example Sentences

1. adjacent rooms

शेजारील खोल्या

2.

Image:

Word-Image