Search Words ...

Adieu Meaning In Marathi Adieu मराठी अर्थ

Adieu – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adieu in Marathi

Adieu = निरोप

Synonyms of Adieu in Marathi

निरोप, निरोप,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adieu

निरोप

निरोप

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adieu Example Sentences

1. he whispered a fond adieu

तो एक प्रेमळ adieu कुजबुजत

2. I shall return presently with trans-Tasman tales of fun, frolics and fermented beverages… adieu!

मी सध्या मजेशीर, फ्रॉलीक आणि आंबलेल्या शीतपेयांच्या ट्रान्स-तस्मान किस्स्यांसह परत येईल.

Image:

Word-Image