Search Words ...

Adherence Meaning In Marathi Adherence मराठी अर्थ

Adherence – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adherence in Marathi

Adherence = पालन

Synonyms of Adherence in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adherence

एखादी व्यक्ती, कारण किंवा श्रद्धा यांच्याशी संलग्नता किंवा वचनबद्धता.

ऑब्जेक्ट किंवा पृष्ठभागावर चिकटून राहण्याची गुणवत्ता किंवा प्रक्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adherence Example Sentences

1. a strict adherence to etiquette

शिष्टाचाराचे कठोर पालन

2. observing the adherence of the seeds to clothing prompted the development of Velcro

कपड्यांचे बियाण्याचे पालन केल्याने वेल्क्रोचा विकास करण्यास प्रवृत्त केले

Image:

Word-Image