Search Words ...

Adequacy Meaning In Marathi Adequacy मराठी अर्थ

Adequacy – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adequacy in Marathi

Adequacy = योग्यता

Synonyms of Adequacy in Marathi

वाजवीपणा, व्यवहार्यता, समाधानकारकता, चांगुलपणा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adequacy

राज्य किंवा पुरेशी गुणवत्ता.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adequacy Example Sentences

1. the adequacy of testing procedures

चाचणी प्रक्रियेची पर्याप्तता

Image:

Word-Image