Search Words ...

Adaptation Meaning In Marathi Adaptation मराठी अर्थ

Adaptation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adaptation in Marathi

Adaptation = रुपांतर

Synonyms of Adaptation in Marathi

रूपांतरण, बदल, बदल, समायोजन, बदलणे, परिवर्तन,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adaptation

रुपांतर करण्याची किंवा रुपांतरित करण्याची क्रिया किंवा प्रक्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adaptation Example Sentences

1. the adaptation of teaching strategy to meet students' needs

विद्यार्थ्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी अध्यापन धोरणाचे रुपांतर

Image:

Word-Image