Search Words ...

Adage Meaning In Marathi Adage मराठी अर्थ

Adage – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adage in Marathi

Adage = म्हणी

Synonyms of Adage in Marathi

मॅक्सिम, अकॉमिओम, म्हणी,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adage

एक सर्वसाधारण सत्य व्यक्त करणारे एक म्हणी किंवा लहान विधान.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adage Example Sentences

1. the old adage “out of sight out of mind.”

जुना म्हणी "नजरेसमोर".

Image:

Word-Image