Search Words ...

Acumen Meaning In Marathi Acumen मराठी अर्थ

Acumen – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acumen in Marathi

Acumen = हुशार

Synonyms of Acumen in Marathi

जागरूकता, चतुरपणा, तीक्ष्णपणा, तीक्ष्णपणा, तीक्ष्णपणा, हुशारपणा, चमक, हुशारपणा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acumen

विशेषत: एखाद्या विशिष्ट डोमेनमध्ये चांगले निर्णय आणि द्रुत निर्णय घेण्याची क्षमता.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acumen Example Sentences

1. business acumen

व्यावसायिक दृष्टीकोण

Image:

Word-Image