Search Words ...

Acquisition Meaning In Marathi Acquisition मराठी अर्थ

Acquisition – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acquisition in Marathi

Acquisition = संपादन

Synonyms of Acquisition in Marathi

प्रवेश, जोड, मालमत्ता, गृहीत धरून, घेणे, संपादन करणे, संपादन करणे, परिणाम करणे, परिणाम करणे, हेरगिरी करणे, वकिली, पदोन्नती, विनियोग, अभिमान,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acquisition

एखादी मालमत्ता किंवा वस्तू विकत घेतल्या किंवा प्राप्त केल्या, विशेषत: लायब्ररी किंवा संग्रहालयाद्वारे.

कौशल्य, सवय किंवा गुणवत्ता विकसित करणे किंवा विकसित करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acquisition Example Sentences

1. the legacy will be used for new acquisitions

नवीन वारसा वापरण्यासाठी वारसा वापरला जाईल

2. the acquisition of management skills

व्यवस्थापन कौशल्य संपादन

Image:

Word-Image