Search Words ...

Acquiring Meaning In Marathi Acquiring मराठी अर्थ

Acquiring – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acquiring in Marathi

Acquiring = संपादन करीत आहे

Synonyms of Acquiring in Marathi

या, या, ये, मिळवा, मिळवा, मिळवा, मिळवा, मिळवा, आत या, ताब्यात घ्या, पावती घ्या, द्या, नख जाणून घ्या, त्यात निपुण व्हा, आतून जाणून घ्या, मागच्या बाजूला जाणून घ्या, तज्ज्ञ व्हा, मिळवा, मिळवा, आकलन करा, समजून घ्या,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acquiring

स्वत: साठी खरेदी किंवा प्राप्त (मालमत्ता किंवा वस्तू).

जाणून घ्या किंवा विकसित करा (एक कौशल्य, सवय किंवा गुणवत्ता)

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acquiring Example Sentences

1. I managed to acquire all the books I needed

मला आवश्यक असलेली सर्व पुस्तके मी घेण्यास व्यवस्थापित केले

2. you must acquire the rudiments of Greek

आपण ग्रीक च्या rudiments घेणे आवश्यक आहे

Image:

Word-Image