Search Words ...

Acquiescence Meaning In Marathi Acquiescence मराठी अर्थ

Acquiescence – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acquiescence in Marathi

Acquiescence = परिपूर्ती

Synonyms of Acquiescence in Marathi

करार, स्वीकृती, पदग्रहण, एकमत, मान्यता, मंजुरीचा शिक्का, मान्यता, मान्यता, रजा, परवानगी, आशीर्वाद, मंजुरी,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acquiescence

निषेध न करता काहीतरी स्वीकारण्यास संकोच वाटतो.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acquiescence Example Sentences

1. in silent acquiescence, she rose to her feet

गप्प बसून ती तिच्या पायाशी उभी राहिली

Image:

Word-Image