Search Words ...

Acquaintance Meaning In Marathi Acquaintance मराठी अर्थ

Acquaintance – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acquaintance in Marathi

Acquaintance = ओळखी

Synonyms of Acquaintance in Marathi

रूपांतरण, संभाषण, संपर्क, ओळखीचा, सहयोगी, कनेक्शन, सहयोगी, सहकारी,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acquaintance

एखाद्या व्यक्तीचे ज्ञान किंवा एखाद्या गोष्टीचा अनुभव.

एखाद्याला थोडीशी माहिती असते, परंतु जवळचा मित्र कोण नाही.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acquaintance Example Sentences

1. the students had little acquaintance with the language

विद्यार्थ्यांना भाषेचा फारसा परिचय नव्हता

2. a wide circle of friends and acquaintances

मित्र आणि ओळखीचे विस्तृत मंडळ

Image:

Word-Image