Search Words ...

Acknowledged Meaning In Marathi Acknowledged मराठी अर्थ

Acknowledged – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acknowledged in Marathi

Acknowledged = मान्य केले

Synonyms of Acknowledged in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acknowledged

चांगले किंवा महत्वाचे म्हणून ओळखले.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acknowledged Example Sentences

1. he's an acknowledged expert in the field

तो या क्षेत्रातील एक मान्यताप्राप्त तज्ञ आहे

Image:

Word-Image