Search Words ...

Aching Meaning In Marathi Aching मराठी अर्थ

Aching – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aching in Marathi

Aching = दुखणे

Synonyms of Aching in Marathi

दु: खी, घसा, ताठ, दुखापत, निविदा, अस्वस्थ, त्रासदायक, दु: खी, शोक करणारा, दयनीय, अस्वस्थ, व्यथित, दु: खी, दु: खासह जड, शोकग्रस्त, दु: खी, भारी,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aching

घसा; वेदना सह धडधडणे

तीव्र किंवा उदास उदास वाटणे; दु: खी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aching Example Sentences

1. the cool air was a relief to my aching head

थंड हवा माझ्या डोके दुखत होती

2. an aching feeling of nostalgia

ओटीपोटात वेदना होणे

Image:

Word-Image