Search Words ...

Achieve Meaning In Marathi Achieve मराठी अर्थ

Achieve – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Achieve in Marathi

Achieve = साध्य करा

Synonyms of Achieve in Marathi

पोहोचणे, येथे आगमन,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Achieve

प्रयत्न, कौशल्य किंवा धैर्याने यशस्वीरित्या पोहोचवणे किंवा पोहोचणे (इच्छित उद्देश, पातळी किंवा निकाल).

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Achieve Example Sentences

1. he achieved his ambition to become a journalist

पत्रकार होण्याची महत्वाकांक्षा त्याने साधली

Image:

Word-Image