Search Words ...

Ache Meaning In Marathi Ache मराठी अर्थ

Ache – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ache in Marathi

Ache = वेदना

Synonyms of Ache in Marathi

कंटाळवाणे, वेदना, वेदना, कडक होणे, दु: खी, घसा, ताठ, दुखापत, निविदा, अस्वस्थ, त्रासदायक,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ache

एखाद्याच्या शरीराच्या भागामध्ये सतत किंवा दीर्घकाळ निस्तेज वेदना.

सतत सुस्त वेदना पासून ग्रस्त.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ache Example Sentences

1. the ache in her head worsened

तिच्या डोक्यात वेदना आणखी तीव्र झाली

2. my legs ached from the previous day's exercise

मागील दिवसाच्या व्यायामाने माझे पाय दुखत होते

Image:

Word-Image