Search Words ...

Accusation Meaning In Marathi Accusation मराठी अर्थ

Accusation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accusation in Marathi

Accusation = आरोप

Synonyms of Accusation in Marathi

दोषारोप, हक्क, दावा, एकत्रिकरण, विशेषता, दोषारोपण, दोषारोपण, निषेध, दोषारोप,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accusation

एखाद्याने काहीतरी बेकायदेशीर किंवा चुकीचे केले असा आरोप किंवा दावा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accusation Example Sentences

1. accusations of bribery

लाचखोरीचा आरोप

Image:

Word-Image