Search Words ...

Accrual Meaning In Marathi Accrual मराठी अर्थ

Accrual – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accrual in Marathi

Accrual = जमा

Synonyms of Accrual in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accrual

कालांतराने काहीतरी जमा होणे किंवा त्याची वाढ, विशेषत: देयके किंवा फायदे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accrual Example Sentences

1. all debts must be frozen with no further accrual of interest

व्याज जमा न करता सर्व debtsण गोठविली पाहिजे

Image:

Word-Image