Search Words ...

Accretion Meaning In Marathi Accretion मराठी अर्थ

Accretion – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accretion in Marathi

Accretion = करमणूक

Synonyms of Accretion in Marathi

गोळा करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, जमा होणे, वाढ, वाढवणे, वाढवणे, वाढवणे, मिळवणे, वाढवणे, वाढणे, मुश्रोमिंग, स्नोबॉलिंग,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accretion

वाढीची किंवा वाढण्याची प्रक्रिया, विशेषत: अतिरिक्त थर किंवा वस्तू हळूहळू साठवून.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accretion Example Sentences

1. the accretion of sediments in coastal mangroves

किनार्यावरील खारफुटीतील गाळांचे साचणे

Image:

Word-Image