Search Words ...

Accredited Meaning In Marathi Accredited मराठी अर्थ

Accredited – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accredited in Marathi

Accredited = मान्यताप्राप्त

Synonyms of Accredited in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accredited

(एखादी व्यक्ती, संस्था किंवा अभ्यासाचा कोर्स) अधिकृतपणे अधिकृत किंवा अधिकृत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accredited Example Sentences

1. an accredited practitioner

एक मान्यताप्राप्त व्यवसायी

Image:

Word-Image