Search Words ...

According Meaning In Marathi According मराठी अर्थ

According – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of According in Marathi

According = त्यानुसार

Synonyms of According in Marathi

च्या मतानुसार, च्या अहवालावरील अधिकारानुसार, हक्क सांगितल्यानुसार, ,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of According

द्वारे किंवा मध्ये सांगितल्याप्रमाणे

यावर अवलंबून आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

According Example Sentences

1. the outlook for investors is not bright, according to financial experts

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते गुंतवणूकदारांचा दृष्टीकोन उज्ज्वल नाही

2. the distribution of his property differed widely according as it was real or personal estate

वास्तविक किंवा वैयक्तिक मालमत्ता म्हणून त्याच्या मालमत्तेच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणात फरक होता

Image:

Word-Image