Search Words ...

Accorded Meaning In Marathi Accorded मराठी अर्थ

Accorded – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accorded in Marathi

Accorded = अनुक्रमित

Synonyms of Accorded in Marathi

अनुदान, निविदा, उपस्थित, पुरस्कार, हात, व्हाउचसेफ, कबुली, उत्पन्न, केडे, सहमती द्या, जुळवून घ्या, जुळवून घ्या, एकत्र व्हा, सुसंगत व्हा, करारात रहा, सुसंगत रहा, समतुल्य व्हा, समरस व्हा, सुसंवाद रहा, सुसंगत रहा, एकत्रीत रहा, तह, करार, तोडगा, करार, करार, करार, करार, करार, करार, करार,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accorded

एखाद्यास द्या किंवा द्या (शक्ती, स्थिती किंवा ओळख)

(संकल्पना किंवा वस्तुस्थितीची) सुसंवादी किंवा सुसंगत असेल.

अधिकृत करार किंवा करार.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accorded Example Sentences

1. the powers accorded to the head of state

अधिकार राज्यप्रमुखांना दिले

2. his views accorded well with those of Merivale

त्याचे विचार मेरिवाले यांच्या दृष्टीने चांगले आहेत

3. opposition groups refused to sign the accord

विरोधी गटांनी या करारावर सही करण्यास नकार दिला

Image:

Word-Image