Search Words ...

Accomplish Meaning In Marathi Accomplish मराठी अर्थ

Accomplish – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accomplish in Marathi

Accomplish = पूर्ण

Synonyms of Accomplish in Marathi

साध्य, यशस्वी होणे, साकार करणे, साध्य करणे, व्यवस्थापित करणे, घडवून आणणे, घडवून आणणे, पार पाडणे, पार पाडणे, पार पाडणे, अंमलबजावणी, आचरण, परिणाम, निराकरण, अभियंता, करणे, घडवणे, निर्वहन, पूर्ण, समाप्त, उपग्रह, निष्कर्ष,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accomplish

यशस्वीरित्या साध्य किंवा पूर्ण करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accomplish Example Sentences

1. the planes accomplished their mission

विमाने त्यांचे ध्येय साध्य केले

Image:

Word-Image