Search Words ...

Accommodation Meaning In Marathi Accommodation मराठी अर्थ

Accommodation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accommodation in Marathi

Accommodation = निवास

Synonyms of Accommodation in Marathi

, समजूतदारपणा, तोडगा, करार, करार, तडजोड, रुपांतर, अभिषेक, फिटिंग इन, सवय, अभिरुचीकरण, अभिरुचीकरण, अभिरुचि,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accommodation

तात्पुरते लॉजिंग्ज, कधीकधी बोर्ड देखील.

एक सोयीस्कर व्यवस्था; तोडगा किंवा तडजोड.

एखाद्यास किंवा कशास तरी अनुकूल किंवा समायोजित करण्याची प्रक्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accommodation Example Sentences

1.

2.

3.

Image:

Word-Image