Search Words ...

Accessibility Meaning In Marathi Accessibility मराठी अर्थ

Accessibility – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accessibility in Marathi

Accessibility = प्रवेशयोग्यता

Synonyms of Accessibility in Marathi

उपलब्धता, सुलभता, प्राप्यता,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accessibility

पोहोचण्याची किंवा प्रविष्ट करण्यात सक्षम होण्याची गुणवत्ता.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accessibility Example Sentences

1. the restoration project involved repairing the roof and improving accessibility

जीर्णोद्धार प्रकल्पात छप्पर दुरुस्त करणे आणि improvingक्सेसीबीलिटी सुधारणे समाविष्ट आहे

Image:

Word-Image