Search Words ...

Accepted Meaning In Marathi Accepted मराठी अर्थ

Accepted – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accepted in Marathi

Accepted = स्वीकारले

Synonyms of Accepted in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accepted

सामान्यत: विश्वास किंवा वैध किंवा योग्य असल्याचे ओळखले जाते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accepted Example Sentences

1. he wasn't handsome in the accepted sense

तो स्वीकारलेल्या अर्थाने देखणा नव्हता

Image:

Word-Image