Search Words ...

Abyss Meaning In Marathi Abyss मराठी अर्थ

Abyss – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abyss in Marathi

Abyss = रसातल

Synonyms of Abyss in Marathi

घाट, दरी, द can्या, दरी, विरळ, क्रेव्हसे, अंतर, भोक, आखात, खड्डा, खोली, पोकळी, शून्य, अथांग खड्डा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abyss

एक खोल किंवा उशिर तळागाळ खाच.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abyss Example Sentences

1. a rope led down into the dark abyss

एक दोरी खाली गडद तळाशी असलेल्या तळागाळात गेली

Image:

Word-Image