Search Words ...

Absurdity Meaning In Marathi Absurdity मराठी अर्थ

Absurdity – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Absurdity in Marathi

Absurdity = विकृती

Synonyms of Absurdity in Marathi

हास्यास्पदपणा, उपहास, मूर्खपणा, लहरीपणा, धोका,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Absurdity

हास्यास्पद किंवा अत्यंत वाईट रीतीने वागण्याची गुणवत्ता किंवा स्थिती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Absurdity Example Sentences

1. Duncan laughed at the absurdity of the situation

डंकन परिस्थितीच्या मूर्खपणाने हसला

Image:

Word-Image