Search Words ...

Absurd Meaning In Marathi Absurd मराठी अर्थ

Absurd – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Absurd in Marathi

Absurd = अव्यवस्थित

Synonyms of Absurd in Marathi

हास्यास्पद, हास्यास्पद, काल्पनिक, हास्यास्पद, धोकादायक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Absurd

जंगली अकारण, अतार्किक किंवा अयोग्य.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Absurd Example Sentences

1. the allegations are patently absurd

आरोप स्पष्टपणे हास्यास्पद आहेत

Image:

Word-Image