Search Words ...

Abstraction Meaning In Marathi Abstraction मराठी अर्थ

Abstraction – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abstraction in Marathi

Abstraction = गोषवारा

Synonyms of Abstraction in Marathi

, , लक्ष विचलित करणे, व्यत्यय आणणे, दिवास्वप्न पाहणे, स्वप्नवतपणा, दुर्लक्ष करणे, दुर्लक्ष करणे, लोकर गोळा करणे, अनुपस्थिती, निष्काळजीपणा, विस्मृती, , काढणे, वेगळे करणे, अलग करणे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abstraction

कार्यक्रमांऐवजी कल्पनांसह व्यवहार करण्याची गुणवत्ता.

कला मध्ये प्रतिनिधित्व गुण पासून स्वातंत्र्य.

पूर्वस्थितीची अवस्था.

त्याच्या संघटना, गुणधर्म किंवा ठोस साथीदारांसह स्वतंत्रपणे स्वतंत्रपणे विचार करण्याची प्रक्रिया.

काहीतरी काढून टाकण्याची प्रक्रिया, विशेषत: नदी किंवा इतर स्त्रोतांकडून पाणी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abstraction Example Sentences

1. topics will vary in degrees of abstraction

विषय अमूर्ततेच्या अंशात बदलू शकतात

2. geometric abstraction has been a mainstay in her work

तिच्या कामात भूमितीय अमूर्तता हा मुख्य आधार होता

3. she sensed his momentary abstraction

तिला क्षणिक अमूर्तपणा जाणवला

4. duty is no longer determined in abstraction from the consequences

कर्तव्य यापुढे परिणामापासून दूर राहण्यासाठी निर्धारित केले जात नाही

5. the abstraction of water from springs and wells

झरे आणि विहिरींमधील पाण्याचे अमूर्तकरण

Image:

Word-Image