Search Words ...

Abstract Meaning In Marathi Abstract मराठी अर्थ

Abstract – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abstract in Marathi

Abstract = गोषवारा

Synonyms of Abstract in Marathi

, पंप, काढा, काढून टाका, टॅप करा, शोषून घ्या, माघार घ्या, काढून टाका, घ्या, , प्रीसि, संक्षिप्त, कंडेनस, कॉम्प्रेस, लहान करणे, खाली करणे, संक्षिप्त करणे, सारांश लिहा, सारांश, , , वैचारिक, कल्पनारम्य, बौद्धिक, तत्त्वज्ञानविषयक, तत्वज्ञानविषयक, शैक्षणिक, अ-यथार्थवादी, सचित्र नसलेले, प्रतिकात्मक, प्रभावी,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abstract

(काहीतरी) सैद्धांतिकदृष्ट्या किंवा दुसर्‍या कशापासून वेगळा विचार करा.

काढा किंवा काढा (काहीतरी)

(लेख किंवा पुस्तक) चा लेखी सारांश तयार करा

पुस्तक, लेख किंवा औपचारिक भाषणातील सामग्रीचा सारांश.

कला एक अमूर्त काम.

जे अमूर्त आहे; एखाद्या गोष्टीचा सैद्धांतिक विचार.

विचारात किंवा कल्पना म्हणून विद्यमान परंतु शारीरिक किंवा ठोस अस्तित्व नाही.

अमूर्त कला संबंधित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abstract Example Sentences

1. to abstract science and religion from their historical context can lead to anachronism

विज्ञान आणि धर्म यांच्या ऐतिहासिक संदर्भातून अमूर्त करणे अनाक्रॉनिझम होऊ शकते

2. applications to abstract more water from streams

प्रवाहांमधून अधिक पाणी अमूर्त करण्यासाठी अनुप्रयोग

3. staff who index and abstract material for an online database

ऑनलाइन डेटाबेससाठी अनुक्रमणिका आणि अमूर्त सामग्रीचे कर्मचारी

4. an abstract of his inaugural address

त्यांच्या उद्घाटन संबोधनाचा सार

5. a big unframed abstract

एक मोठा अनियमित गोषवारा

6. the abstract must be made concrete by examples

अमूर्त उदाहरणाद्वारे ठोस केले जाणे आवश्यक आहे

7. abstract concepts such as love or beauty

प्रेम किंवा सौंदर्य सारख्या अमूर्त संकल्पना

8. abstract pictures that look like commercial color charts

व्यावसायिक रंग चार्ट सारखी दिसणारी अमूर्त चित्रे

Image:

Word-Image