Search Words ...

Abstinence Meaning In Marathi Abstinence मराठी अर्थ

Abstinence – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abstinence in Marathi

Abstinence = संयम

Synonyms of Abstinence in Marathi

स्वभाव, संयम, खोटापणा, अडथळा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abstinence

स्वतःला एखाद्या गोष्टीवर व्यस्त ठेवण्यापासून रोखण्याची वास्तविकता किंवा सराव, विशेषत: मद्यपान.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abstinence Example Sentences

1. I started drinking again after six years of abstinence

सहा वर्षे न थांबता मी पुन्हा मद्यपान करण्यास सुरवात केली

Image:

Word-Image