Search Words ...

Abstemious Meaning In Marathi Abstemious मराठी अर्थ

Abstemious – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abstemious in Marathi

Abstemious = निंदनीय

Synonyms of Abstemious in Marathi

अप्रत्यक्ष, तपकिरी, मध्यम, स्वत: ची शिस्तबद्ध, आत्मत्याग करणारा, संयमित, आत्म-संयमित, निर्लज्ज, शांत, तपस्वी, पुरूष, शुद्ध, कठोर, कठोर, स्वत: ची वागणूक नसलेली, केसांची शर्ट,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abstemious

स्वत: ची लाड नाही, विशेषत: जेव्हा खाणे-पिणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abstemious Example Sentences

1. “We only had a bottle.” “Very abstemious of you.”

"आमच्याकडे फक्त एक बाटली होती." “तुझं खूप निंदनीय.”

Image:

Word-Image