Search Words ...

Abrogation Meaning In Marathi Abrogation मराठी अर्थ

Abrogation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abrogation in Marathi

Abrogation = रद्द करा

Synonyms of Abrogation in Marathi

रद्द करणे, रद्द करणे, सोडवणे, पुन्हा करणे, रद्द करणे, रद्द करणे, रद्द करणे, निरस्त करणे, निरस्त करणे, नकार देणे, विघटन, काउंटरमंडिंग, व्हेटोइंग, बंद करणे, उलट करणे, मागे घेणे, काढून टाकणे, रद्द करणे, निलंबन, समाप्त करणे, थांबवणे, क्वासिंग, स्क्रॅपिंग,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abrogation

कायदा रद्द करणे किंवा रद्द करणे, हक्क किंवा करार.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abrogation Example Sentences

1. The courts accept that abrogation of these privileges can only be made by statute but nonetheless there is considerable scope for judicial definition of limits.

कोर्टाचे म्हणणे आहे की या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन केवळ कायद्याद्वारे केले जाऊ शकते परंतु तरीही मर्यादेच्या न्यायालयीन व्याख्येस येथे बराच वाव आहे.

Image:

Word-Image