Search Words ...

Abridged Meaning In Marathi Abridged मराठी अर्थ

Abridged – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abridged in Marathi

Abridged = संक्षिप्त

Synonyms of Abridged in Marathi

कट, लहान, लहान, लहान, लहान, लहान, घटलेले, संकुचित, संक्षिप्त, लहान, कमी, सुटले, कापलेले, कापलेले, छाटलेले, खाली ठेवले, खाली, अनवाणी, हाडे, सांगाडा,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abridged

(लिखाणाच्या तुकड्याचा) छोटा केल्याने.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abridged Example Sentences

1. an abridged text of the speech

भाषण संक्षिप्त मजकूर

Image:

Word-Image