Search Words ...

Abridge Meaning In Marathi Abridge मराठी अर्थ

Abridge – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abridge in Marathi

Abridge = अब्रिज

Synonyms of Abridge in Marathi

कट, कट, लहान, कट, लहान, लहान, कट, ट्रिम, पीक, क्लिप, पॅरे डाऊन, रोपांची छाटणी, ,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abridge

अर्थ न गमावता छोटा करा (लिखाणाचा एक तुकडा).

कर्टेल (एक अधिकार किंवा विशेषाधिकार)

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abridge Example Sentences

1. the introduction is abridged from the author's afterword to the novel

लेखकाच्या कादंबर्‍याच्या अनुषंगाने प्रस्तावना संक्षिप्त केली गेली आहे

2. even the right to free speech can be abridged

अगदी स्वतंत्र बोलण्याच्या अधिकाराचा संक्षेपही केला जाऊ शकतो

Image:

Word-Image