Search Words ...

Abolition Meaning In Marathi Abolition मराठी अर्थ

Abolition – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abolition in Marathi

Abolition = उन्मूलन

Synonyms of Abolition in Marathi

संपवणे, थांबविणे, दूर करणे, संपुष्टात येणे, निर्मूलन करणे, निर्मूलन, संहार, नाश, उच्चाटन, नष्ट होणे, लुटणे, उधळपट्टी,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abolition

एखादी यंत्रणा, प्रथा किंवा संस्था रद्द करण्याची कृती किंवा कृती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abolition Example Sentences

1. the abolition of child labor

बाल कामगार निर्मूलन

Image:

Word-Image