Search Words ...

Abode Meaning In Marathi Abode मराठी अर्थ

Abode – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abode in Marathi

Abode = निवास

Synonyms of Abode in Marathi

घर, वस्तीचे ठिकाण, निवासस्थान, निवासस्थान, निवासस्थान, पाया, आसन,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abode

राहण्याची जागा; घर किंवा घर.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abode Example Sentences

1. my humble abode

माझे नम्र निवासस्थान

Image:

Word-Image