Search Words ...

Abnegation Meaning In Marathi Abnegation मराठी अर्थ

Abnegation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abnegation in Marathi

Abnegation = संयुक्तीकरण

Synonyms of Abnegation in Marathi

नाकारणे, नकार देणे, त्याग करणे, सोडून देणे, आत्मसमर्पण करणे, सोडून देणे, त्याग करणे, नाकारणे, खंडन करणे, नकार देणे, नकार देणे, सोडून देणे, बाजूला टाकणे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abnegation

एखाद्या गोष्टीचा त्याग करणे किंवा नाकारणे ही कृती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abnegation Example Sentences

1. abnegation of political lawmaking power

राजकीय कायद्याची शक्ती कमी करणे

Image:

Word-Image