Search Words ...

Abjure Meaning In Marathi Abjure मराठी अर्थ

Abjure – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abjure in Marathi

Abjure = अपमान

Synonyms of Abjure in Marathi

सोडून देणे, नाकारणे, देणे, सोडून देणे, सोडून देणे, सोडून देणे, सोडून देणे, नाकारणे, गिनती, अस्वीकरण करणे, खंडन करणे, सोडून देणे, शाप देणे, अबाधित करणे, हात धुणे, सोडणे, दूर करणे,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abjure

निष्ठा सोडून द्या (एक विश्वास, कारण किंवा हक्क)

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abjure Example Sentences

1. his refusal to abjure the Catholic faith

तो कॅथोलिक विश्वास घाबरुन नकार

Image:

Word-Image