Search Words ...

Ability Meaning In Marathi Ability मराठी अर्थ

Ability – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ability in Marathi

Ability = क्षमता

Synonyms of Ability in Marathi

क्षमता, क्षमता, संभाव्यता, शक्ती, विद्याशाखा, योग्यता, सुविधा, प्रवृत्ती, ज्यामुळे अर्थ, सज्जता, कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य, पराक्रम, प्रभुत्व, कला, कौशल्य,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ability

काहीतरी करण्याचा अर्थ किंवा कौशल्य असणे.

प्रतिभा, कौशल्य किंवा एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात प्रवीणता.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ability Example Sentences

1. the manager had lost his ability to motivate the players

मॅनेजरने खेळाडूंना उत्तेजन देण्याची क्षमता गमावली होती

2. a man of exceptional ability

अपवादात्मक क्षमता असलेला माणूस

Image:

Word-Image