Search Words ...

Abide Meaning In Marathi Abide मराठी अर्थ

Abide – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abide in Marathi

Abide = रहा

Synonyms of Abide in Marathi

पाळणे, काळजी घेणे, अनुसरणे, पालन करणे, पाळणे, पाळणे, पाळणे, पाळणे, होणे, पाळणे, काळजी घेणे, मान्य करणे, मान्य करणे, मान्य करणे, स्वीकारणे, स्वीकारणे , परिचित होणे, सोबत जा, कबूल करणे, आदर करणे, पुढे ढकलणे, सहन करणे, उभे राहणे, सहन करणे, सहन करणे, सहन करणे, स्वीकारणे, सहन करणे, राहणे, खोडकर, आधार, घेणे, तोंड, चेहरा, हाताळणे, रहा, टिकून रहा, शेवटचे रहा, टिकून रहा, टिकून रहा, टिकून रहा,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abide

स्वीकारा किंवा त्यानुसार कार्य करा (नियम, निर्णय किंवा शिफारस)

(कोणीतरी किंवा काहीतरी) सहन करण्यास असमर्थ रहा

(भावना किंवा स्मरणशक्ती) विसरल्याशिवाय किंवा गमावल्याशिवाय पुढे जा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abide Example Sentences

1. I said I would abide by their decision

मी म्हणालो की मी त्यांच्या निर्णयाचे पालन करेन

2.

3. at least one memory will abide

कमीतकमी एक स्मरणशक्ती कायम राहील

Image:

Word-Image