Search Words ...

Abhor Meaning In Marathi Abhor मराठी अर्थ

Abhor – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abhor in Marathi

Abhor = तिरस्कार

Synonyms of Abhor in Marathi

तिरस्कार करणे, तिरस्कार करणे, तिरस्कार करणे, घृणास्पद करणे, अंमलात आणणे, द्वेषबुद्धीने वागणे, तिरस्कार वाटणे, त्याबद्दल तिरस्कार वाटणे, निराश होणे, पासून संकुचित करणे, थरथरणे तिरस्कार करणे, तिरस्कार वाटणे, असह्य वाटणे, नापसंत करणे, तिरस्कार करणे, हे करणे,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abhor

तिरस्कार आणि द्वेष बाळगा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abhor Example Sentences

1. professional tax preparers abhor a flat tax because it would dry up their business

व्यावसायिक कर तयार करणारे फ्लॅट टॅक्सचा तिरस्कार करतात कारण यामुळे त्यांचा व्यवसाय कोरडा पडतो

Image:

Word-Image