Search Words ...

Abeyance Meaning In Marathi Abeyance मराठी अर्थ

Abeyance – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abeyance in Marathi

Abeyance = एबियन्स

Synonyms of Abeyance in Marathi

पुढे ढकलणे, व्यत्यय आणणे, खंडित करणे, पुढे ढकलणे, विलंब,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abeyance

तात्पुरती वापर किंवा निलंबनाची स्थिती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abeyance Example Sentences

1. matters were held in abeyance pending further inquiries

पुढील चौकशी प्रलंबित ठेवण्याबाबत प्रकरण प्रलंबित होते

Image:

Word-Image