Search Words ...

Abet Meaning In Marathi Abet मराठी अर्थ

Abet – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abet in Marathi

Abet = अबेट

Synonyms of Abet in Marathi

मदत, मदत, एक हात देणे, समर्थन, परत, प्रोत्साहित करा,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abet

(एखाद्यास) काहीतरी चुकीचे करण्यास प्रोत्साहित करा किंवा सहाय्य करा, विशेषतः, एखादा गुन्हा करण्यासाठी किंवा इतर गुन्हा करण्यास.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abet Example Sentences

1. he was not guilty of murder but was guilty of aiding and abetting others

तो हत्येचा दोषी नव्हता तर इतरांना मदत करण्यास व त्यांना गुलाम म्हणून दोषी होता

Image:

Word-Image