Search Words ...

Abbreviation Meaning In Marathi Abbreviation मराठी अर्थ

Abbreviation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abbreviation in Marathi

Abbreviation = संक्षिप्त

Synonyms of Abbreviation in Marathi

लघु फॉर्म, आकुंचन, एलिझन, एक्रोनिम, इनिशिनिलिझम, प्रतीक, क्षीण,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abbreviation

शब्द किंवा वाक्यांशाचा एक छोटा फॉर्म.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abbreviation Example Sentences

1. SKU is the abbreviation for Stock Keeping Unit

एसकेयू म्हणजे स्टॉक कीपिंग युनिटचा संक्षेप

Image:

Word-Image