Search Words ...

Abatement Meaning In Marathi Abatement मराठी अर्थ

Abatement – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abatement in Marathi

Abatement = घट

Synonyms of Abatement in Marathi

दूर मरत आहे, खाली मरतोय, बाहेर मरतोय, दूर पडतोय, खाली पडतो, कमी होतो, सुलभ होतो, कमी होतो, कमी होतो, कमी होतो, कमी पडतो, कमी पडतो, कमी होत आहे, कोमेजतो, कमी होत आहे, थंड होत आहे, शेपटून येत आहे, बाहेर पडतो आहे, तापला आहे, अदृष्य होणे, ओहोटी येणे, ताण देणे, इच्छा करणे, अशक्त होणे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abatement

(बर्‍याचदा कायदेशीर वापरामध्ये) एखाद्या गोष्टीचा शेवट, कपात किंवा कमी करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abatement Example Sentences

1. noise abatement

आवाज कमी करणे

Image:

Word-Image