Search Words ...

Abated Meaning In Marathi Abated मराठी अर्थ

Abated – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abated in Marathi

Abated = उरलेला

Synonyms of Abated in Marathi

मरणार, खाली मरणे, मरून जाणे, सोडणे, सोडणे, कमी करणे, सहजता, सहजतेने खाली येणे, कमी होणे, कमी करणे, मध्यम, घट, फिकट, घटणे, कमी होणे, शांत होणे, टेल ऑफ, पीटर आउट, बारीक मेणबत्ती, वेणे, ओहोटी, ताठर, थांबवणे, अशक्त होणे, अशक्त होणे, शेवट करणे,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abated

(अप्रिय किंवा तीव्र गोष्टींचे) कमी तीव्र किंवा व्यापक बनतात.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abated Example Sentences

1. the storm suddenly abated

वादळ अचानक शांत झाले

Image:

Word-Image